fbpx

Desitox – Ytdesinfektion av livsmedel godkänd 1 liter

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Förvaras åtskilt från hetta, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen rökning. Förvara svalt. Använd skyddskläder / handskar / ögonskydd / ansiktsskydd. VID HUDEN (eller hår): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Skölj / duscha huden med vatten. Vid brand: Använd alkoholresistent skum / koldioxid / pulver / vattendimma / koldioxid / torr sand för att släcka. Förvara på en väl ventilerad plats.

Desinfektionsmedel godkänt av danska veterinär- och livsmedelsverket under rekordnummer: 2015-29-7105-00108 Ytor som kommer i kontakt med mat måste sköljas med rent

dricksvatten efter desinfektion.

* Förvara inte med mat.

* Får endast förvaras i originalförpackning.